movingcare.lt

📣 Savo veiklą vykdome fiziškai ir užsakymus galime priimti Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje

Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. UAB „Movingcare” (toliau – „Bendrovė“), įmonės kodas 304956881, el. paštas sales@movingcare.lt, tel. Nr.:
+37064175893, gerbdama svetainės https://movingcare.lt/ (toliau – „Svetainė“) lankytojų (toliau – „Lankytojas (-ai))“ teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
1.2. Ši Duomenų apsaugos politika reglamentuoja Bendrovės Lankytojų asmens duomenų tvarkymo principus bei tvarką, naudojantis Bendrovės Svetainės paslaugomis, tuo suteikiant Bendrovei savo asmens duomenis. Lankytojai sutinka su šios Duomenų apsaugos politikos nuostatomis, išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Lankytojo sutikimo ir kurio Bendrovė paprašys, kai jo reikės.
1.3. Lankytojai su Svetainės Duomenų apsaugos politika gali susipažinti iškylančioje slapukų juostoje ar Svetainės meniu paspaudę „Duomenų apsaugos politika“. Lankytojas prieštaraudamas Duomenų apsaugos politikai ir / ar nesutikdamas su privatumu ir / ar Asmens duomenų tvarkymu svetainėje, ar tiesiog nesusipažinęs su Svetainės Duomenų apsaugos politika, toliau negali naudotis Svetaine, o jeigu ir toliau naudojasi ja, reiškia veikia savo rizika ir atsakomybe, bei negali reikšti pretenzijų, susijusių su privatumu ir / ar Asmens duomenų tvarkymu svetainėje.
1.4. Lankytojai apsilankę Svetainėje, gali nesutikti su Svetainėje naudojamais slapukais, paspausdami atitinkamą mygtuką iškylančioje slapukų juostoje, bei sužinoti daugiau apie slapukus ir jų valdymą Duomenų apsaugos politikoje
1.5. Bendrovė sudarydama su Klientu sutartį ar teikdama paslaugas ne šios Svetainės pagalba, turi teisę nustatyti papildomus asmens duomenų tvarkymo tikslus ir sąlygas, apie kurias nėra informuojama šioje Duomenų apsaugos politikoje. Norint sužinoti daugiau apie asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje, prašome teirautis 1.1. punkte nurodytais kontaktais.
1.6. Tvarkydama Lankytojų asmens duomenis, Bendrovė laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“) Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (ERĮ) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.
1.7. Bendrovė savo nuožiūra gali keisti šias Duomenų apsaugos politikos sąlygas, apie tai paskelbusi atitinkamą informaciją Svetainėje.

PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas, Svetainės lankytojas ir pan., kurio asmens duomenis renka Bendrovė.
2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
2.5. Duomenų tvarkymo apribojimas – saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje.
2.6. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
2.7. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Bendrovės darbuotojai nėra laikomi duomenų tvarkytojais.
2.8. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
2.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

KOKIE ASMENS DUOMENYS RENKAMI SVETAINĖJE?
3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Lankytojų asmens duomenis, kuriuos patys Lankytojai pateikia lankydamiesi ar teiraudamiesi Svetainėje: vardas, el.pašto adresas ir informacija kurios turinio Bendrovė negali nuspėti ir lemti ir kurią teiraudamasis Lankytojas pateikia laiške ar pranešimo formoje savo iniciatyva.
3.2. Bendrovė renka ir toliau tvarko automatiškai surenkamus asmens duomenis analitinių slapukų pagalba (tik neprieštaravusių su šių slapukų naudojimu) ir kuriuos Lankytojai netiesiogiai pateikia lankydamiesi Svetainėje. Tai duomenys kurie yra automatiškai surenkami iš Lankytojų naudojamų kompiuterių ir / ar mobiliųjų įrenginių, prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėsi Lankytojai prieš patekdami į Bendrovės Svetainę ir pan. Slapukų pagalba surinkti duomenys yra saugomi pas slapukų valdytoją (Google Analytics) serveriuose ir už jų saugojimo terminus Bendrovė neatsako. Šie duomenys gali būti saugomi iki 20 (dvidešimt) metų ar ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.
3.3. Daugiau apie asmens duomenis kuriuos Lankytojai netiesiogiai pateikia lankydamiesi Svetainėje, rasite šios Duomenų apsaugos politikos slapukų 9, 10 ir 11 skyriuose.

KOKIAIS TIKSLAIS IR PAGRINDAIS YRA RENKAMI IR TVARKOMI ASMENS DUOMENYS?
4.1. Lankytojo asmens duomenis Bendrovė tvarko turėdama teisinį pagrindą ir / ar pagrįstą ir teisėtą interesą, nepažeidžiantį Lankytojo interesų, teisių ir laisvių.
4.2. Bendrovė tvarko asmens duomenis sekančiais duomenų tvarkymo tikslais:
4.2.1. Svetainės administravimo tikslu;
4.2.2. pažeistų teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo, įrodinėjimo ir teisinių ginčų sprendimo tikslais;
4.2.3. komunikacijos tame tarpe ir susirašinėjimo su Svetainės Lankytoju tikslu;
4.2.4. pranešėjų teisių užtikrinimo tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu.
4.3. Asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR (ES) 2016/679 teisiniais pagrindais:
4.3.1. 6 str. 1 d. b punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
4.3.2. 6 str. 1 d. c punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
4.3.3. 6 str. 1 d. f punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.
4.4. Naudojantis Svetainės teikiamomis paslaugomis, Lankytojas prisiima visą atsakomybę už pateikiamų duomenų teisingumą ir tikslumą.
4.5. Jeigu Lankytojas nepateiks asmens duomenų, reikalingų sutarčiai sudaryti, vykdyti, Svetainės paslaugoms suteikti ir pan. arba pateiks neteisingus duomenis, Bendrovė negalės sudaryti su Lankytoju sutarties ir /ar įvykdyti jos sąlygų, ar nebesugebėti suteikti Lankytojui Svetainėje teikiamų ar bendrų paslaugų ar tiesiog tinkamai informuoti Lankytoją.
4.6. Pasikeitus Svetainėje nurodytiems jūsų asmens duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Lankytojas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti ir / ar papildyti savo pateiktus asmens duomenis, ar kitą susijusią informaciją.
4.7. Atskirais atvejais, Svetainės administratorius turi teisę prašyti patikslinti ir / ar papildyti Lankytojo asmens duomenis, ar kitą susijusią informaciją, jei ji yra būtina Svetainės paslaugoms teikti, Bendrovės įsipareigojimams ar sutarties vykdymui.
4.8. Jeigu Bendrovė norės naudoti Lankytojo duomenis kitiems tikslams, kuriems neturi sutartinio arba kito teisinio pagrindo, Bendrovė prašys Lankytojo sutikimo. Turėdami Lankytojo sutikimą (kurį Lankytojas bet kuriuo metu gali atšaukti), Bendrovė naudos duomenis tik konkrečiam tikslui įgyvendinti, pavyzdžiui, kaip nurodyta Tiesioginės rinkodaros skyriuje.

KAIP YRA TVARKOMI LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS?
5.1. Bendrovė užtikrina, kad Lankytojų asmens duomenys bus:
5.1.1. tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
5.1.2. renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
5.1.3. adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
5.1.4. tikslūs ir prireikus atnaujinami;
5.1.5. tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

KAM TEIKIAMI LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS?
6.1. Bendrovės darbuotojų ir įgaliotų asmenų prieiga prie Lankytojo asmens duomenų suteikiama tik pareigybinių funkcijų vykdymui pagal Darbuotojo pareigas bei vaidmenį Bendrovėje.
6.2. Bendrovė teikdama paslaugas ar vykdydama Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, savo įsipareigojimus ir prievoles, vidaus administravimo tikslais arba remiantis Bendrovės pagrįstu interesu ir / ar esant teisiniam pagrindui gali perduoti Lankytojo asmens duomenis valstybės, teisėsaugos institucijoms ir kt. juridiniams subjektams, taip pat tretiesiems asmenims pavyzdžiui teisinėms bendrovėms, jei tai būtina siekiant apginti Bendrovės teises arba tiesiog vykdant įstatymais Bendrovei paskirtas prievoles.
6.3. Svetainėje teikiamų paslaugų užtikrinimui, Lankytojų asmens duomenys tvarkomi pas šį Duomenų tvarkytoją:
6.3.1. UAB „Hostinger“ vykdanti serverio globos paslaugas šios svetainė talpinimui ir elektroniniui paštui.
6.4. Bendrovė pasitelkia tik tuos Duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad Duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Lankytojų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
6.5. Bendrovė pažymi, kad aukščiau nurodytas Duomenų tvarkytojas turi teisę tvarkyti Lankytojų asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus.

KAM TEIKIAMI LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS?
7.1. Jeigu jūs pageidaujate pataisyti ar ištrinti jūsų saugomą asmeninę informaciją paprasčiausiai susisiekite su mumis sales@movingcare.lt.